[1]
จันทราสา ร. 2021. วัฒนธรรมร่วมสมัย: มิติบริบทของสมาชิกกลุ่มหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย. 2, 1 (เม.ย. 2021), 99–113.