[1]
ดินโคกสูง ร. , นวลมณี เ., รูปสม พ. , ดรจ้ำ ว. , แสงศิลา อ. , ควรกล้า พ. , สาลี พ. , ศรีกาหลง ป. , เพียอินทร์ ต. และ เรืองวรรณศักดิ์ ก. 2021. การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย. 2, 2 (ธ.ค. 2021), 64–92.