[1]
นพมาส จุลกิจถาวร และ ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร 2022. การออกแบบเก้าอี้เซรามิกส์แรงบันดาลใจลวดลายจากพรรณไม้ใบสกุลเกอเพอร์เทีย มอนสเตอรา ฟิโลเลนดรอน. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย. 3, 2 (พ.ย. 2022), 12–32.