[1]
เกียรติวิภาค ก. 2022. การวิเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเพื่อจำแนกจุดอ่อน สู่การออกแบบสร้างสรรค์ในอนาคต . วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย. 3, 2 (ธ.ค. 2022), 122–152.