[1]
ดูพันดุง ก. และ วศินชุติวัต จ. 2023. คตินิยมเชิงสัญลักษณ์บนผืนผ้าของชาวภูไทย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย. 4, 1 (พ.ค. 2023), 63–78.