(1)
แผ่นทอง เ. . .; สิงห์คำ อ. . . การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นร่วมสมัยจากเส้นใยต้นสาร. jaad 2020, 1, 78-94.