(1)
จันทราสา ร. . . วัฒนธรรมร่วมสมัย: มิติบริบทของสมาชิกกลุ่มหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา. jaad 2021, 2, 99-113.