(1)
นพมาส จุลกิจถาวร; ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร. การออกแบบเก้าอี้เซรามิกส์แรงบันดาลใจลวดลายจากพรรณไม้ใบสกุลเกอเพอร์เทีย มอนสเตอรา ฟิโลเลนดรอน. jaad 2022, 3, 12-32.