(1)
เกียรติวิภาค ก. . . การวิเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเพื่อจำแนกจุดอ่อน สู่การออกแบบสร้างสรรค์ในอนาคต. jaad 2022, 3, 122-152.