(1)
ดูพันดุง ก. .; วศินชุติวัต จ. . คตินิยมเชิงสัญลักษณ์บนผืนผ้าของชาวภูไทย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. jaad 2023, 4, 63-78.