แผ่นทอง เ. . .; สิงห์คำ อ. . . การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นร่วมสมัยจากเส้นใยต้นสาร. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย, [S. l.], v. 1, n. 1, p. 78–94, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/242058. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.