ยุทธพล ส. . การศึกษาแนวทางการนำเปลือกถั่วลิสงมาใช้ในการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย, [S. l.], v. 1, n. 2, p. 45–61, 2020. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/244649. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.