จันทราสา ร. . . วัฒนธรรมร่วมสมัย: มิติบริบทของสมาชิกกลุ่มหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย, [S. l.], v. 2, n. 1, p. 99–113, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/247134. Acesso em: 27 ก.พ. 2024.