ดินโคกสูง ร. .; นวลมณี เ.; รูปสม พ. .; ดรจ้ำ ว. .; แสงศิลา อ. .; ควรกล้า พ. .; สาลี พ. .; ศรีกาหลง ป. .; เพียอินทร์ ต. .; เรืองวรรณศักดิ์ ก. . การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย, [S. l.], v. 2, n. 2, p. 64–92, 2021. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/253231. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.