นพมาส จุลกิจถาวร; ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร. การออกแบบเก้าอี้เซรามิกส์แรงบันดาลใจลวดลายจากพรรณไม้ใบสกุลเกอเพอร์เทีย มอนสเตอรา ฟิโลเลนดรอน. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 12–32, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/263725. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.