เกียรติวิภาค ก. . . การวิเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเพื่อจำแนกจุดอ่อน สู่การออกแบบสร้างสรรค์ในอนาคต . วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 122–152, 2022. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/263909. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.