ดูพันดุง ก. .; วศินชุติวัต จ. . คตินิยมเชิงสัญลักษณ์บนผืนผ้าของชาวภูไทย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 63–78, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/267662. Acesso em: 28 ก.พ. 2024.