ทรงปัญญา ม. . การสร้างสรรค์เรขศิลป์ร่วมสมัยจากลวดลายประดับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น จังหวัดอุดรธานี. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 35–54, 2023. Disponível em: https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/270031. Acesso em: 2 มี.ค. 2024.