แผ่นทอง เจนณรงค์, และ สิงห์คำ อโณทัย. 2020. “การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นร่วมสมัยจากเส้นใยต้นสาร”. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย 1 (1):78-94. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/242058.