ยุทธพล สุภารัตน์. 2020. “การศึกษาแนวทางการนำเปลือกถั่วลิสงมาใช้ในการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ”. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย 1 (2):45-61. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/244649.