จันทราสา รจนา. 2021. “วัฒนธรรมร่วมสมัย: มิติบริบทของสมาชิกกลุ่มหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา”. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย 2 (1):99-113. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/247134.