ดินโคกสูง รภีพรรณ, นวลมณี เมธัส, รูปสม พีรพงษ์, ดรจ้ำ วัชระ, แสงศิลา อิทธิพร, ควรกล้า พงศกร, สาลี พฤฒิชัย, ศรีกาหลง ปริญญา, เพียอินทร์ ตรินติกร, และ เรืองวรรณศักดิ์ กนิษฐา. 2021. “การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี”. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย 2 (2):64-92. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/253231.