นพมาส จุลกิจถาวร, และ ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร. 2022. “การออกแบบเก้าอี้เซรามิกส์แรงบันดาลใจลวดลายจากพรรณไม้ใบสกุลเกอเพอร์เทีย มอนสเตอรา ฟิโลเลนดรอน”. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย 3 (2):12-32. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/263725.