เกียรติวิภาค กิตติพงษ์. 2022. “การวิเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเพื่อจำแนกจุดอ่อน สู่การออกแบบสร้างสรรค์ในอนาคต”. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย 3 (2):122-52. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/263909.