ดูพันดุง กฤษฎา, และ วศินชุติวัต จินทพัฒน์. 2023. “คตินิยมเชิงสัญลักษณ์บนผืนผ้าของชาวภูไทย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย 4 (1):63-78. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/267662.