ทรงปัญญา มาริญา. 2023. “การสร้างสรรค์เรขศิลป์ร่วมสมัยจากลวดลายประดับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น จังหวัดอุดรธานี”. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย 4 (2):35-54. https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/270031.