[1]
แผ่นทอง เ. . . และ สิงห์คำ อ. . ., “การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นร่วมสมัยจากเส้นใยต้นสาร”, jaad, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 78–94, มิ.ย. 2020.