[1]
ยุทธพล ส. ., “การศึกษาแนวทางการนำเปลือกถั่วลิสงมาใช้ในการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ”, jaad, ปี 1, ฉบับที่ 2, น. 45–61, พ.ย. 2020.