[1]
จันทราสา ร. . ., “วัฒนธรรมร่วมสมัย: มิติบริบทของสมาชิกกลุ่มหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา”, jaad, ปี 2, ฉบับที่ 1, น. 99–113, เม.ย. 2021.