[1]
นพมาส จุลกิจถาวร และ ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร, “การออกแบบเก้าอี้เซรามิกส์แรงบันดาลใจลวดลายจากพรรณไม้ใบสกุลเกอเพอร์เทีย มอนสเตอรา ฟิโลเลนดรอน”, jaad, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 12–32, พ.ย. 2022.