[1]
เกียรติวิภาค ก. . ., “การวิเคราะห์กรอบแนวคิดการออกแบบหัตถอุตสาหกรรมเพื่อจำแนกจุดอ่อน สู่การออกแบบสร้างสรรค์ในอนาคต ”, jaad, ปี 3, ฉบับที่ 2, น. 122–152, ธ.ค. 2022.