[1]
ดูพันดุง ก. . และ วศินชุติวัต จ. ., “คตินิยมเชิงสัญลักษณ์บนผืนผ้าของชาวภูไทย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”, jaad, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 63–78, พ.ค. 2023.