แผ่นทอง เ. . ., และ สิงห์คำ อ. . . “การออกแบบผลิตภัณฑ์แฟชั่นร่วมสมัยจากเส้นใยต้นสาร”. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย, ปี 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2020, น. 78-94, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/242058.