ยุทธพล ส. . “การศึกษาแนวทางการนำเปลือกถั่วลิสงมาใช้ในการออกแบบชุดผลิตภัณฑ์กระถางต้นไม้ : กรณีศึกษากลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บ้านหนองฆ้อง ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ”. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย, ปี 1, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2020, น. 45-61, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/244649.