จันทราสา ร. . . “วัฒนธรรมร่วมสมัย: มิติบริบทของสมาชิกกลุ่มหญ้าแฝกจังหวัดพะเยา”. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย, ปี 2, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 99-113, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/247134.