ดินโคกสูง ร. ., นวลมณี เ., รูปสม พ. ., ดรจ้ำ ว. ., แสงศิลา อ. ., ควรกล้า พ. ., สาลี พ. ., ศรีกาหลง ป. ., เพียอินทร์ ต. ., และ เรืองวรรณศักดิ์ ก. . “การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกชุมชนเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี”. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย, ปี 2, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2021, น. 64-92, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/253231.