นพมาส จุลกิจถาวร, และ ณัฏฐพงศ์ พรหมพงศธร. “การออกแบบเก้าอี้เซรามิกส์แรงบันดาลใจลวดลายจากพรรณไม้ใบสกุลเกอเพอร์เทีย มอนสเตอรา ฟิโลเลนดรอน”. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย, ปี 3, ฉบับที่ 2, พฤศจิกายน 2022, น. 12-32, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/263725.