ดูพันดุง ก. ., และ วศินชุติวัต จ. . “คตินิยมเชิงสัญลักษณ์บนผืนผ้าของชาวภูไทย อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์”. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย, ปี 4, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2023, น. 63-78, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/267662.