ทรงปัญญา ม. . “การสร้างสรรค์เรขศิลป์ร่วมสมัยจากลวดลายประดับสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น จังหวัดอุดรธานี”. วารสารศิลปกรรมและการออกแบบแห่งเอเชีย, ปี 4, ฉบับที่ 2, ตุลาคาม 2023, น. 35-54, https://so01.tci-thaijo.org/index.php/jaad/article/view/270031.