[1]
สุนทรพิพิธ พ. 2017. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของชายรักเพศเดียวกันที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2551. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University. 21, 2 (Dec. 2017), 55–64.