[1]
เกษมสถิตย์วงศ์ ธ. 2018. การสำรวจการใช้แอปพลิเคชันของครูเปียโนในการเรียนการสอนทักษะทางดนตรีสำหรับผู้เรียนขั้นต้น. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University. 22, 2 (Dec. 2018), 40–49.