[1]
ลีระศิริ ส. 2018. ศิลปะภาพพิมพ์ที่เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม:การสร้างสรรค์กระบวนการภาพพิมพ์โดยใช้น้ำหมักชีวภาพ. Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University. 22, 2 (Dec. 2018), 84–97.