[1]
Chaochalard, P. 2016. การแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศผ่านการท่องเที่ยวและดนตรีจีน (กู่เจิง). Fine Arts Journal: Srinakharinwirot University. 20, 1 (Jul. 2016), 21–32.