(1)
รักแผน ต. แนวทางการฝึกซ้อมเพลง Etude NO1 ของ HVilla Lobos. Fine Arts Journal: SWU 2017, 21, 14-23.