(1)
สุนทรพิพิธ พ. การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของชายรักเพศเดียวกันที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึง 2551. Fine Arts Journal: SWU 2017, 21, 55-64.