(1)
วานิชกรอ.; จันทร์เอียดจ.; จำนงชอบอ.; ชาญวิถีค. การออกแบบสินค้าที่ระลึกพหุลักษณ์จากสปาและการนวดไทย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ. Fine Arts Journal: SWU 2018, 22, 31-44.