(1)
พันธะพจน์ น. เสน่ห์ในความไม่สมบรูณ์ของเทคนิคโรโตสโคปแอนิเมชัน. Fine Arts Journal: SWU 2018, 22, 61-74.