(1)
ตังเดชะหิรัญ ช.; พุ่มอินทร์ ป. การพัฒนาความสามารถทางดนตรีด้วยเทคนิคอเล็กซานเดอร์. Fine Arts Journal: SWU 2018, 22, 2-15.