(1)
วิกรวงษ์วนิช ก. คู่มือช่วยในการเตรียมตัวสำหรับสอบปฏิบัติเครื่องดนตรีฮอร์นเพื่อเข้าสอบในระดับปริญญาตรีในประเทศไทย. Fine Arts Journal: SWU 2018, 22, 16-24.