(1)
เฟื่องวุฒิ ณ.; สว่างอารมณ์ โ.; พร้อมสุขกุล พ.; เนตรทิพย์ ว. ความต้องการของนักเรียนและครูต่อการจัดการเรียนการสอน วิชาดนตรี กลุ่มสาระศิลปะ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย สังกัดกรุงเทพมหานครเขตภาษีเจริญ. Fine Arts Journal: SWU 2018, 22, 25-39.